Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

1. Podmioty odpowiedzialne

FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, 81-404, przy ulicy ul. Legionów 63/1, posiadającą nr REGON 363062793, nr NIP 5862301481, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000587384, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy kapitał zakładowy 5.000,00 PLN opłacony w całości, reprezentowaną przez: Jarosława Bartłomiejczyk- Prezesa Zarządu

Sposoby kontaktu:

Adres korespondencyjny: Legionów 63/1, 81-404 Gdynia

E-mail: biuro@agora-sklep.com

2. Definicje

Sklep ? Sklep internetowy http://agora-sklep.com/ oraz podmioty odpowiedzialne,

Użytkownik – użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie oraz dokonująca zakupów za pomocą portalu http://agora-sklep.com/,

Strona internetowa – jako stronę internetową rozumie się: http://agora-sklep.com/, za pośrednictwem której działa Sklep,

Umowa Sprzedaży – zawarta przez Sklep z Użytkownikiem umowa, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Dostawa – dostarczenie Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika zamówionego Towaru przez Sklep, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sklep na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa jest realizowana przy wykorzystaniu usług spedytora;

Hasło – ustalony przez Użytkownika dowolny ciąg liter, cyfr oraz znaków specjalnych w ilości do 30 znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie. Hasło ma charakter poufny;

Login – ustalone przez Użytkownika, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z dowolnego ciągu liter, cyfr oraz znaków specjalnych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie. Login ma charakter poufny;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawy Towarów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, procedurę postępowania w przypadku Towarów wadliwych oraz odpowiedzialności odpowiedzialność;

Rejestracja ? wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

Umowa rejestracyjna ? Użytkownik poprzez Rejestrację zawiera ze Sklepem umowę na korzystanie ze Strony internetowej Sklepu;

Cena ? należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Cena wyrażona jest w polskich złotych i uwzględnia podatek VAT;

Cena za kilogram- należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru sprzedawanego na wagę, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Cena wyrażona jest w polskich złotych i uwzględnia podatek VAT;

Towar – rozumie się przez to fabrycznie nowe towary sprzedawane przez Sklep do sprzedaży detalicznej;

Zamówienie – należy przez to rozumieć Towar lub zestaw Towarów, które Użytkownik oznaczył w formie elektronicznej do zakupu zgodnie z Regulaminem. Każde Zamówienie oznaczone jest odrębnym numerem;

Spedytor – Poczta Polska lub firma kurierska dostarczająca Towar w imieniu Sklepu Użytkownikowi,

Producent- firma/firmy produkująca Towar dystrybuowany przez Sklep;

3. Przedmiot działalności Sklepu

Sprzedaż towarów i usług udostępnianych na Stronie internetowej przez Sklep, a w szczególności sprzedaż produktów spożywczych pochodzenia greckiego;

4. Prawa i obowiązki Sklepu oraz Użytkowników

Prawa i obowiązki Sklepu oraz Użytkowników wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wynikającego z członkostwa RP w Unii Europejskiej.

II. REJESTRACJA

Użytkownik chcący dokonywać zakupów za pośrednictwem Sklepu może dokonać Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu. Rejestracja i korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne.
Dokonując Rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane na formularzu rejestracyjnym:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
datę urodzenia wraz z numerem pesel
adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
numer telefonu kontaktowego,
Login oraz Hasło,
Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Celem Rejestracji Użytkownik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu. W przeciwnym razie Rejestracja nie może dojść do skutku.
Rejestracji dokonywuje się jednorazowo, przed dokonaniem pierwszego Zamówienia.
Kolejne Zamówienia, realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika do Strony internetowej Sklepu poprzez podanie Loginu i Hasła.
Sklep kontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą podanych przez Użytkownika danych kontaktowych tj. numeru telefonu, adresu e- mail, adresu korespondencyjnego.
Użytkownik może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sklep, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Użytkownika konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Użytkownika, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego.
Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia również drogą mailową lub telefoniczną.
Podczas składania zamówienia, z pośrednictwem maila lub telefonu Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz adresu wysyłki zamówienia, ponadto Użytkownik zobowiązany jest na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sklep Zamówienia. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy.
Umowa sprzedaży zostaje wydana Użytkownikowi w momencie Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu, a jej zapisy mają zastosowanie do każdorazowej transakcji dokonanej w Sklepie.
Umowę sprzedaży można zawierać przez 24 h na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego, oraz w godzinach 9:00-17:00 za pośrednictwem maila oraz telefonu.
Sklep ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
w przypadku Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej bez swojej winy nie odebrał Towaru lub gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość Sklepu.
Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o złożonym Zamówieniu.
Realizacja Zamówienia następuje, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej:
w przypadku Zamówień płatnych przelewem ? z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością Zamówienia na koncie,
w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem ? po zakończeniu procedury składania Zamówienia,
w przypadku Zamówień opłacanych poprzez serwis Przelewy24.pl- z chwilą dokonania płatności.
Warunki realizacji Zamówień nietypowych np. zagranicznych są każdorazowo ustalane z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w czasie od 48 do 72 godzin od momentu złożenia Zamówienia, wyłączając dni wolne od pracy.
Z przyczyn niezależnych od Sklepu termin realizacji Zamówienia określony w pkt 8 powyżej może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sklep informuje niezwłocznie Użytkownika o przedłużeniu terminu realizacji Zamówienia oraz określa orientacyjnie nowy termin. Użytkownik uprawniony jest do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia, a tym samym do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia, zaś Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru wraz z kopią dowodu zakupu dokona zwrotu otrzymanej tytułem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki opłaconymi przez Użytkownika.
Płatność za przesyłkę Towaru zamówionego w Sklepie stanowi koszt Użytkownika. Użytkownik każdorazowo wybiera sposób dostarczenia Zamówienia z opcji udostępnionych na Stronie internetowej podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zaś w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem maila lub telefonicznie Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru spośród opcji zaproponowanych przez Sklep.
Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zlecenia.
IV. CENY TOWARÓW

Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena z chwili składania Zamówienia przez Użytkownika.
Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia zostaje przedstawiona Użytkownikowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, w przypadku jednak zakupu Towaru, którego cena uzależniona jest od wagi Towaru, Użytkownik otrzymuje informację na temat całkowitej wartości Zamówienia po dokonaniu zważenia zamówionego Towaru przez Sklep.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
V. DOSTAWA

Towar zamawiany w Sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w Zamówieniu adres za pośrednictwem Spedytora.
Usługi spedycyjne podlegają regulaminowi umieszczonemu na stronie internetowej Spedytora.
Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
Sklep ma obowiązek dostarczania towarów bez wad.
Przed odebraniem przesyłki od Spedytora należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem, w celu wyjaśnienia sprawy.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Użytkownika poprzez okazanie dowodu osobistego przed wydaniem Towaru. Towar w postaci alkoholu lub tytoniu wydawany jest wyłącznie pełnoletniemu Użytkownikowi. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.
VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Płatność za Towar może być dokonywana przez Użytkownika w następujący sposób:
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata);
Płatność gotówką przy odbiorze (pobranie);
Płatność za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24.pl
Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Użytkownika, który nie odebrał co najmniej dwóch Zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Użytkownika adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika i odebraniu kolejnych trzech Zamówień opłaconych z góry przelewem.
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sklep dokonuje wysyłki Towaru po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym.
W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24.pl wszelkie opłaty obciążają Sklep, Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, PROCEDURA REKLAMACYJNA, ZWROT TOWARU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.), dalej zwanej Ustawą, Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Spedytor i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w przypadku dokonania zakupu produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, w związku z art. 38 pkt. 4) Ustawy.
Użytkownik nie ma również prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w przypadku zakupu rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu w związku z art. 38 pkt. 5) Ustawy.
W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży odebrania należy przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania rzeczy.
Użytkownik ma obowiązek odesłać Towar na adres: ul. Legionów 63/1, 81-404 Gdynia, w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik skutecznie poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
Zwrot płatności dokonany zostaje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte podczas transakcji.
Sklep zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu: ul. Legionów 63/1, 81-404 Gdynia
Sklep odpowiada wobec Użytkownika za niezgodność zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.).
Reklamacje dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń zakupionych Towarów należy zgłosić niezwłocznie od chwili ich spostrzeżenia. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie pisemnej reklamacji z opisem na adres elektroniczny: zamowienia@agora-sklep.com z dopiskiem REKLAMACJA.
W przypadku dołączenia do produktu dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury VAT proces reklamacyjny może zostać znacznie przyspieszony z uwagi na lepszą identyfikację Użytkownika oraz zakupionego Towaru.
Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku negatywnej decyzji co do zgłoszenia reklamacyjnego, Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do Sklepu w terminie 7 dni od otrzymania negatywnej decyzji Sklepu. Nadto Użytkownik może skorzystać z pomocy właściwego miejscowo Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów (powiatowy lub miejski), a także Użytkownik może dokonać zgłoszeń właściwym instytucjom zajmującym się ochroną praw konsumentów.
Koszty przesyłki reklamowanych Towarów ponosi tymczasowo Użytkownik. Koszty te będą zwrócone Użytkownikowi na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Towaru wraz z kopią dowodu zakupu i rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.
VIII. GWARANCJE I RĘKOJMIE

Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
IX. DANE OSOBOWE

Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy rejestracyjnej oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach. Sklep zastrzega, że dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów współpracujących ze Sklepem na gruncie realizacji Zamówienia oraz innych transakcji gospodarczych, a Użytkownik wyraża na to zgodę. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sklep.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
Sklep stosuje odpowiednie środki ochrony treści cyfrowych.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony w momencie logowania się na Stronie internetowej Sklepu. W przypadku braku zgody na zmianę w Regulaminie Umowa rejestracyjna pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem wygasa, z tym zastrzeżeniem, że złożone przez Użytkownika przed tym dniem oferty są wiążące.
Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na Stronie internetowej z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
Informacja handlowa przedstawiona na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.